vineri, 9 octombrie 2009

Formula de calcul a dobanzii: SECRET BANCAR.


In timp ce bancile elvetiene cedeaza din renumitul SECRET BANCAR ELVETIAN, in urma proceselor internationale, bancile noastre se intrec a ascunde fata de clienti formula de calcul a dobanzilor pentru creditele semnate pana in decembrie 2008.
Acest aspect este valabil pentru majoritatea celor 40 de banci, insa aici voi exemplifica un caz concret, la BancPost, elocvent si pentru modul de comunicare dintre clienti si banca.
.... continuare aici

Solicutarea Clientului:

Catre: S.C. BANCPOST S.A. – sucursala ………..
Subsemnatii ……………………………..

SOLICITARE

I. Situatia in fapt:

In conformitate cu contractul sus mentionat, la Cap. 4. Dobanzi si Comisioane la aliniatul 4.2. se spune:

“4.2. La data semnarii Contractului dobanda curenta este de 4.85% pe an.
Nivelul dobanzii variabile este egal cu Indicele de referinta al Bancii pentru creditul ipotecar acordat in CHF plus o marja de 0 puncte procentuale”

II. Solicitare:

Tinand cont in fapt ca Dobanda acestui credit este egala cu “Indicele de referinta al Bancii” prin prezenta dorim sa va solicitam informatii suplimentare detaliate asupra modului de calcul al acestui indice, deci implicit al formulei de calcul al dobandei.

In acest sens, Ordonanţa de urgenţă nr. 174/2008 din 19/11/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia consumatorilor (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 795 din 27/11/2008) prevede la:

Art. 93. - În cadrul contractelor încheiate cu consumatorii, furnizorii de servicii financiare sunt obligaţi să respecte următoarele reguli:

b) dobânzile, precum şi toate comisioanele, taxele, tarifele, spezele bancare sau orice alte costuri aferente acordării şi derulării contractului, respectiv aferente unor servicii în privinţa cărora consumatorul nu dispune de libertate de alegere vor fi menţionate în contract, fără a se face trimiteri la condiţii generale de afaceri ale furnizorului de servicii financiare, lista de tarife şi comisioane sau orice alt înscris;

g) în contractele de credit cu dobândă variabilă se vor aplica următoarele reguli:

1. variaţia ratei dobânzii trebuie să fie independentă de voinţa furnizorului de servicii financiare, raportată la fluctuaţiile unor indici de referinţă verificabili, menţionaţi în contract, sau la modificările legislative care impugn acest lucru;

2. dobânda poate varia în funcţie de dobânda de referinţă a furnizorului de servicii financiare, cu condiţia ca aceasta să fie unică pentru toate produsele financiare destinate persoanelor fizice ale operatorului economic respectiv şi să nu fie majorată peste un anumit nivel, stabilit prin contract;

3. formula după care se calculează variaţia dobânzii trebuie indicată în mod expres în contract, cu precizarea periodicităţii şi/sau a condiţiilor în care survine modificarea ratei dobânzii, atât în sensul majorării, cât şi în cel al reducerii acesteia;

h) sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul furnizorului de servicii financiare să modifice unilateral clauzele contractuale fără încheierea unui act adiţional, acceptat de consumator;

i) orice notificare cu privire la modificarea conţinutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmisă consumatorilor cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea acesteia în vigoare. Consumatorul are la dispoziţie un termen de 15 zile de la primirea notificării pentru a comunica opţiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor condiţii. Neprimirea unui răspuns din partea consumatorului în termenul menţionat anterior nu este considerată acceptare tacită;

j) pentru orice modificare a nivelului costurilor creditului, conform condiţiilor contractuale, furnizorul de servicii financiare este obligat să notifice consumatorul, în funcţie de opţiunea scrisă a acestuia, exprimată în contract, prin una sau mai multe metode: scrisoare recomandată, e-mail, sms, şi va pune la dispoziţia acestuia un nou grafic de rambursare;

si in conformitate cu Art 10.2 si 14.2 din contract, dar avand in vedere prevederile articolului 117, punctele 1) si 2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006, respectiv:

“Art. 117. - (1) Instituţiile de credit pot derula tranzacţii cu clienţii doar pe baze contractuale, acţionând într-o manieră prudentă şi cu respectarea legislaţiei specifice în domeniul protecţiei consumatorului.

(2) Documentele contractuale trebuie să fie redactate astfel încât să permită clienţilor înţelegerea tuturor termenilor şi condiţiilor contractuale, în special a prestaţiilor la care aceştia se obligă potrivit contractului încheiat. Instituţiile de credit nu pot pretinde clientului dobânzi, penalităţi, comisioane, ori alte costuri şi speze bancare, dacă plata acestora nu este stipulată în contract”

coroborate cu prevederile articolelor 1 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, respectiv:

“Art. 1. - (1) Orice contract încheiat între comercianţi şi consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate.

(2) În caz de dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului.

(3) Se interzice comercianţilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

In baza celor mentionate mai sus, si pentru o mai buna intelegere a modului de calcul al dobanzii va rugam a ne transmite formula de calcul al “Indicele de referinta al Bancii” , mod de calcul din care sa rezulte raportul acestuia cu un indicator financiar independent de banca, si care poate fi consultat de noi in reviste de specialitate sau site-uri cu aceste informatii (reuters, bnr, etc).

In speranta ca cele solicitate vor fi considerate si de Dumneavoastra ca avand ca unic scop acela a unei relatii contractuale corecte si transparente, va multumim anticipat pentru raspuns, pe care il asteptam in scris la adresa ……….

(nume si prenume + semna turi) Data:


Mai jos gasiti cele 3 pagini ale raspunsului din partea bancii:


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Este necesara infiintarea unei Asociatii a Clientilor Bancilor cu scopul de ai educa, informa si proteja?

Clientii Bancilor