miercuri, 1 septembrie 2010

Pireus - Act Aditional pt OUG 50

ACTUL ADITIONAL NR. /
LA CONTRACTUL DE CREDIT Nr. /

Prezentul Act aDitional (denumit in cele ce urmeaza CONTRACT), a fost incheiat intre:

Piraeus Bank Romania S.A.., cu sediul social in în Bucureşti, Sos.Nicolae Titulescu, nr. 29-31, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/1441/1995, înscrisă în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-026/ 18.02.99, având C.U.I. 7025592, capital social 950.849.720 RON, inscrisa sub nr 978 in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal , prin Sucursala ., cu sediul in , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ., Cod Unic de Inregistrare ,prin reprezentanţii săi legali: si , denumita in continuare BANCA, pe de o parte, si

, domiciliat in , avand adresa curenta in , identificat cu seria nr. , eliberat de , la data de , avand CNP ,

in calitate de IMPRUMUTAT, si

in calitate de CO-PLATITOR,

in calitate de GARANT,

in calitate de GARANT IPOTECARPrezentul credit a fost intermediat de catre (numele societatii de intermediere, avand sediul social/ punctul de lucru in .Ca urmare a prevederilor O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, partile au convenit modificarea si completarea prevederilor contractului de credit nr. / , incepand cu data de 19.09.2010, dupa cum urmeaza:I. Se modifica prevederile cu referire la rata dobanzii/ dobanda aferenta creditului, dupa cum urmeaza:

I.1 Rata dobanzii la CREDITUL acordat este stabilita ca un procent anual si este stabilita in functie de indicele de referinta, respectiv , la care se adauga marja fixa a Bancii, pe toata durata derularii Contractului de Credit, marja valabila la data intrarii in vigoare a OUG nr. 50/2010, respectiv data de 21.06.2010.

Rata dobanzii se revizuieste, in sens pozitiv sau negativ, la fiecare luni in functie de noua valoare a indicelui de referinta si marja fixa a bancii, cu pastrarea datei de revizuire actuale a ratei dobanzii. Noul procent al ratei dobanzii se aplica asupra soldului existent al CREDITULUI la data modificarii acesteia.

Variatia ratei dobanzii se calculeaza dupa urmatoarea formula: Rata dobanzii = Indice de referinta + Marja fixa a Bancii.

Banca, poate modifica valoarea marjei fixe in valoare de , din componenta ratei dobanzii doar ca urmare a modificarilor legislative care impun in mod expres acest lucru.

I.2. Dobanda este calculata asupra unui an de 360 de zile cu luni calendaristice de 30 de zile.

Dobanda lunara aferenta creditului, conform Graficului de Rambursare se calculeaza dupa urmatoarea formula:

Dobanda lunara = Soldul creditului din luna precedenta x Rata dobanzii x 30/360.

I.3. Avand in vedere faptul ca rata dobanzii poate varia in functie de indicele de referinta, informatie publica, noi, partile contractante suntem de acord, ca informatiile cu privire la noua valoare a indicelui de referinta, sa fie puse la dispozitie pe website-ul bancii www.piraeusbank.ro si la sediul oricarei unitatii teritoriale a Bancii. La fiecare luni, Graficul de rambursare se va modifica, in functie de noua valoare a indicelui de referinta, acesta fiind acceptat de catre Imprumutat/Coplatitor/Garant/Garant Ipotecar,, fara vreo alta formalitate.

De, asemenea, noi partile contractante agream ca informatiile privind noua valoare a ratei dobanzii ca urmare a revizuirii valorii indicelui de referinta, impreuna cu noul Grafic de Rambursare sa ne fie puse la dispozitie la sediul oricarei unitati teritoriale a Bancii.

I.4. Imprumutatul/ Co –Platitorul/Garantul va plati BANCII dobanda penalizatoare de % anual, peste dobanda curenta, pentru platile restante. Dobanda penalizatoare se aplica doar pentru CREDITUL RESTANT si se calculeaza zilnic, începând cu data scadenţei si pana la data platii integrale a acestor sume de catre IMPRUMUTAT/ CO – PLATITOR/GARANT si se vor adauga la suma ratelor lunare, cuantumul dobanzilor penalizatoare putand depasi sumele asupra carora sunt calculate.

In situatia in care IMPRUMUTATUL sau sotul/sotia acestuia se afla in una dintre urmatoarele situatii: somaj, sufera o reducere drastica a salariului de cel putin 15% din valoarea acestuia, concediu de boala prelungit, divort, deces, si din una din aceste cauze inregistreaza restante, i se va percepe dobanda penalizatoare de 2% peste dobanda curenta, pentru platile restante, respectiv CREDITUL RESTANT. Reducerea dobanzii penalizatoare se va realiza de la momentul prezentarii de catre IMPRUMUTAT sau sotul/sotia acestuia a documentelor care demonstreaza ca acesta/aceasta se afla intr-una dintre situatiile descrise mai sus si pana la momentul in care creditul nu mai inregistreaza restante sau la implinirea termenului de 6 luni de la anuntarea Bancii cu privire la producerea evenimentului. In cazul in care situatia speciala persista, si la epuizarea termenului de 6 luni, Imprumutatul se obliga sa prezinte Bancii, cu cel putin 30 zile calendaristice prealabile expirarii termenului de 6 luni mentionat anterior, documente justificative cu privire la situatia speciala, conform legii, astfel incat sa se poata mentine dobanda penalizatoare redusa.

De asemenea, se vor achita orice alte costuri aferente executarii silite, daca Banca va initia o astfel de masura, cat si orice alte costuri aferente, inclusiv recuperarii creantei Bancii.

I.5. Informatiile cu privire la suma, numarul si frecventa platilor, conform ratelor lunare de plata se regasesc in Graficul de Rambursare, parte integranta a prezentului Contract. Valoarea totala a creditului, platibila de catre Imprumutat este mentionata in Graficul de Rambursare, la care se pot adauga orice alte costuri care in prezent nu pot fi determinate de catre Banca ( costuri aferente recuperarii creantei etc).

I.6. Fiecare plata facuta de catre IMPRUMUTAT in contul datoriilor sale rezultate din prezentul CONTRACT, va fi efectuata in contul sau curent deschis la BANCA, iar aceasta pe seama sumelor platite de IMPRUMUTAT va stinge datoriile acestuia in urmatoarea ordine:

§ cheltuieli cu reinscrierea ipotecii, cu reinscrierea garantiilor reale mobiliare, cheltuieli de judecata, executare si asigurare;

§ comisioane si alte cheltuieli aferente CREDITULUI, inclusiv primele de asigurare;

§ penalitati;

§ dobanda restanta;

§ credit restant;

§ dobanda curenta;

§ credit curent.II. Comisioane aferente creditului acordat pe parcursul derularii contractului de credit.

II.1 Pentru CREDITUL care a fost acordat, in situatia in care Imprumutatul solicita prestarea urmatoarelor servicii:

- schimbarea garantiei aferente creditului,

- conversia monedei creditului,

- modificarea calitatii partilor contractante;

- modificarea partilor contractante;

- reducerea duratei creditului,

va trebui sa plateasca un comision unic pentru servicii prestate la cererea Imprumutatului, in valoare de 30 EUR sau echivalent in RON, perceput la momentul incheierii actului aditional cu privire la serviciul solicitat.

II.2. In situatia nerespectarii promotiei oferite, respectiv pastrarea clauzelor contractuale initiale pe o perioada de 5 ani de la data semnarii Contractului de credit, Imprumutatul va plati Bancii penalitati in cuantum egal cu valoarea dobanzii calculata pentru primele 6 luni de la acordarea creditului, tinand cont de formula contractuala de calcul a dobanzii, respectiv in functie de indicele de referinta si de marja Bancii.

II.3. In situatia in care exista cont curent deschis ca urmare a contractarii creditului si Imprumutatul utilizeaza acest cont curent doar pentru operatiunile de plata aferente creditului, acestuia i se va percepe lunar pe toata durata existentei contractului de credit un comision de administrare cont curent, in valoare de RON, echivalent in moneda contului, la cursul Bancii de la momentul perceperii acestuia.

II.4 Imprumutatul/Coplatitorul / Garantul/Garantul Ipotecar declara ca sunt de acord in mod expres cu aceste costuri.III. Dispozitii privind contul curent

III.1 Pentru inregistrarea operatiunilor de acordare (tragere) a creditului si plata a ratelor si comisioanelor aferente creditului, este necesara deschiderea unui cont curent in moneda creditului, in situatia in care Imprumutatul nu are deja un cont curent deschis in moneda creditului solicitat.

Comisionul de administrare cont curent se percepe lunar si reflecta costurile operationale ale Bancii, in relatia cu clientii sai. Valoarea acestuia se regaseste la punctul II.2.

Avand in vedere ca acest cont curent se utilizeaza pentru rambursarea ratelor si comisioanelor aferente creditului, este obligatoriu ca acesta sa ramana deschis pe toata perioada existentei creditului.

III.2 Valoarea comisionul de administrare cont curent se poate modifica in conformitate cu prevederile OUG 113/2009 privind serviciile de plata, cu cel puţin două luni înainte de data propusă pentru aplicarea acestuia prin informarea Imprumutatului / Co-platitorului pe suport durabil sau la sediul oricarei unitati teritoriale a Bancii.

In situatia in care Imprumutatul nu va notifica Banca privitor la neacceptarea noii valori a comisionului de administrare cont curent, in cadrul termenului de 2 luni, aceasta reprezinta acceptare tacita a noului cost de catre Imprumutat, in sensul art. 99, pct. 6, lit. a) din OUG nr. 113/2009.

III.3 La încetarea contractului de credit, se va inchide si contul curent. Orice eventuale sume disponibile existente in cont vor putea fi retrase de la ghiseele unitatii teritoriale a bancii unde ati semnat contractul de credit.

III.4. Urmatoarele situatii se considera exceptie de la inchiderea contului curent:

- contul curent a fost deschis anterior contractării creditului, în vederea derulării altor operaţiuni;

- la data încetării contractului de credit, contul curent este utilizat pentru alte servicii contractate de către consumator sau inregistreaza datorii restante catre banca;

- conturile sunt poprite sau indisponibilizate, conform prevederilor legale, pentru îndeplinirea de către consumator a unor obligaţii asumate faţă de creditorul însuşi sau faţă de terţi.IV. Dreptul de retragere

IV.1 In conformitate cu prevederile OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, Imprumutatul are la dispozitie un termen de 14 zile calendaristice de la momentul semnarii contractului de credit, in care se poate retrage din contract, fara a invoca motive.

IV.2 In situatia in care Imprumutatul doreste sa-si exercite dreptul de retragere, acesta are urmatoarele obligatii :

- sa notifice Piraeus Bank Romania SA, pe hartie sau pe alt suport durabil aflat la indemana Bancii si accesibil acesteia, printr-un mijloc admis legal, care sa ateste transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia, astfel incat exercitarea dreptului de retragere sa fie executata anterior expirarii termenului de retragere,

- sa expedieze notificarea inainte de expirarea termenului de 14 zile calendaristice de la momentul semnarii contractului de credit,

- sa plateasca Piraeus Bank Romania SA, in termen de maxim 30 zile calendaristice de la data expedierii notificarii catre aceasta, creditul acordat (partea din credit acordat si dobanda aferenta de la data la care creditul a fost acordat pana la data la care creditul sau partea acordata din credit a fost rambursata).

IV.3 Exercitarea dreptului de retragere isi produce efectul de la data expedierii notificarii de catre Imprumutat.V. Diverse

V.1. IMPRUMUTATUL are dreptul, sa solicite in scris, in orice moment rambursarea anticipata totala sau partiala a creditului, fara a trebui sa plateasca Bancii nicio compensatie pentru realizarea acestei operatiuni. În situaţia rambursării în avans, Împrumutatul beneficiază de o reducere a costului total al creditului prin recalcularea dobânzii asupra noului sold al creditului de la data rambursării în avans şi până la ultima dată de scadenţă menţionată în noul Grafic de rambursare.

V.2. In orice moment, pe intreaga durata a prezentului Contract, Imprumutatul/ Co-platitorul/ Garantul/ Garantul Ipotecar poate solicita in scris Bancii emiterea unui nou Grafic de Rambursare, care va fi oferit in mod gratuit de catre BANCA si pus la dispozitia acestuia, pe hartie, sens in care Imprumutatul/ Co-platitorul/ Garantul/ Garantul Ipotecar agreaza primirea Graficului de Rambursare pe hartie, la sediul unitatii teritoriale la care a fost depusa solicitarea.

V.3. IMPUMUTATUL declara ca a luat la cunostinta de faptul ca in cazul in care vor exista intarzieri in achitarea ratelor scadente si/sau a costurilor creditului, acesta, dupa caz, va putea fi raportat de catre BANCA la Biroul de Credit, Centrala Riscurilor Bancare si/sau la alte structuri asemanatoare existente.

V.4. Pe perioada derularii contractului de credit va fi necesara plata unor cheltuieli cu asigurarile de viata si de imobil, cu evaluarea imobilelor aduse in garantie, cu inregistrarea, modificarea, radierea etc la Arhiva de Garantii Reale Mobiliare a garantiilor, cu taxele notariale aferente incheierii sau modificarii contractelor de garantie, cu indeplinirea formalitatilor de publicitate imobiliara (inscriere, radiere, modificare etc), costuri care nu pot fi determinate in prezent de catre Banca, intrucat aceste costuri nu sunt cunoscute si stabilite de aceasta, ci de terte persoane cu atributiile specificate.

V.5. Pentru orice sesizari sau eventuale nelamuriri asupra drepturilor si obligatiilor rezultate conform Contractului de Credit incheiat si agreat cu Banca, Imprumutatul/ Co-platitorul/ Garantul/ Garantul Ipotecar se poate adresa Bancii, prin oricare din canalele de mai jos, dar fara a se limita la acestea:

- adresa scrisa depusa sau trimisa printr-un mijloc admis legal care asigura transmiterea adresei si confirmarea primirii acesteia, la Unitatitle Teritoriale ale Bancii sau la sediul central al acesteia;

- prin e-mail, pe adresa: office@piraeusbank.ro;

- prin intermediul website-ului bancii: www.piraeusbank.ro,

- telefonic, la urmatoarele numere de telefon: 021/303.69.69 si la 0800.801.802;

- pe fax, la urmatorul numar : 021/303.69.68.

V.6. Conform prevederilor OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor este B-dul. Aviatorilor nr. 72, sector 1, Bucuresti, pagina de website este www.anpc.ro, iar, adresa de e-mail este office@anpc.ro.

V.7. Imprumutatul are dreptul sa solicite in scris, in orice moment incetarea contractului de credit, sub conditia rambursarii integrale a sumelor datorate in baza prezentului Contract.VI. Imprumutatul /Garantul/Coplatitorul/Garantul Ipotecar declara urmatoarele:

(i) clauzele prezentului act aditional la Contractul de Credit, sunt conforme intereselor mele/noastre financiare si/sau comerciale;

(ii) mi-au/ne-au fost aduse la cunostinta si, implicit, mi-au/ne-au fost remise, in termenul legal, documentele continand informatiile mentionate de prevederile legale in vigoare, referitoare la creditul contractat, avand la dispozitie un interval de timp suficient pentru analizarea, negocierea si acceptarea integrala a acestora;

(iii) avem reprezentarea clara a drepturilor si obligatiilor care ne revin si acceptam integral si expres continutul prezentului act aditional la Contractul de Credit.

VII. Toate celelalte prevederi raman neschimbate.

La data intrarii in vigoare a prezentului Act Aditional, respectiv 19.09.2010, clauzele corespunzatoare din Contractul de Credit nr. din data de isi inceteaza automat aplicabilitatea si vor fi inlocuite automat de prevederile continute de prezentul Act Aditional, care face parte integranta din Contractul de Credit nr . , din data de .

Prezentul Act Aditional a fost semnat la data de , la sediul Bancii, in 2 (doua) exemplare pentru BANCA si câte unul pentru fiecare parte a prezentului act aditional.


Pentru

BANCA IMPRUMUTAT

Director

Ofiter de credit
CO-PLATITOR


GARANT

GARANT IPOTECAR

marți, 24 august 2010

TUPEU MAXIM. Bancile sustin ca daca nu mai pot fura, din cauza OUG 50/2010, ce nu au reusit sa fure reprezinta pierderi.

In banci nu se mai dezbate altceva, toti fac simulari si vopsesc cifre (la cererea ARB-ului conform unui angajat) astfel incat sa trimita pana luni la BNR si ARB situatii cu efectele aplicarii ordonantei. Din aceste situatii vor rezulta sumele pe care bancile nu le vor mai incasa in urmatorii 25 de ani din contractele actuale, sume pe care le prezinta ca fiind pierderi si nu sume ce nu mai pot fi furate de la clienti, ptr ca tupeul si nesimtirea lor nu cunoaste limite.

Toate aceste date vor fi prezentate marti 31 august cu ocazia intalnirii dinre BNR, ARB si ANPC, unde primii vor sa prezinte aceste sume, pe langa angajamentul cu FMI si normativa europeana care nu oblia la retroactivitate, ca avand efecte catastrofale asupra Romaniei. ANPC-ul pregateste cele 14 decizii definitive si irevocabile referitoare la abuzurile bancilor, cele 140 de procese de pe rolul instantelor, si miile de reclamatii la adresa bancilor, la care adauga acordul CE asupra aplicarii retroactive.

Detalii pe http://acbdr.wordpress.com/

luni, 23 august 2010

La mica intelegere...Asta rezulta cand un subsecretar de stat "se intelege" cu presedintele ARB-ului : ii da mana libera sa-si aleaga indicatorii financiari la valoarea minima astfel incat in viitor sa poata sa le aduca bancilor un profit bunicel odata cu cresterea lor, acum fiind cu mult sub valorile la care au fost semnate contractele de credit.
Nu va lasati influentati de aceasta corespondenta, nu tine loc nici de lege si nici de norma de aplicare a legii; este pur si simplu o corespondenta intre 2 institutii si atat, valoare zero.
De remarcat ca ANPC-ul raspunde ARB-ului in 2 zile iar reclamatiilor noastre in 50-60 de zile (legea spune max 30 de zile) invocand lipsa de personal sau nr mare de reclamatii. Deci se poate, poate nu stim noi cum, sau nu avem cu ce..., insa poate n-ar strica si o actiune impotriva ANPC-ului, poate asa o sa inteleaga ca are niste obligatii legale ce trebuiesc respectate.
Oricum voi face o adresa catre ei prin care sa le cer detalii referitoare la acest document, la legile ce le da dreptul lor sa creeze portite de abuz din partea bancilor.

miercuri, 4 noiembrie 2009

Cu o mana in buzunarul clientilor si cu a doua ‘pumnul in gura’

Aceasta este noua politica a bancii Volksbank. Dupa ce a demarat practicile abuzive in noiembrie 2007 prin majorarea dobanzii fixe la creditele in sold in euro, urmand cele in lei, apoi cu prelungirea CRMO dar si prin propunerea a diverse acte aditionale clientilor prin care le oferea un cui ca apoi sa le poata lua toata casa, banca schimba strategia.

Pe fondul zecilor de mii de raclamatii catre banca si ANPC si a miilor de persoane ce sunt parte in procesele cu banca, Volksbank contra-ataca prin mijloace specifice, intimidare si sabotaj.Am scris anterior despre modificarile Conditiilor Generale de Afaceri (CGA) incepand cu 1 nov 2009, si am promis ca voi analiza aceste modificari.

Cu toate ca este un document greoi, neclar si cu multe trimiteri incerc a-i da de cap, si a-l diseca pe articole. Azi ma opresc la ‚Incetarea/Rezilierea relatiilor de afaceri din initiativa bancii’ de unde citez:

Art.53 Rezilierea.
(1) Banca va fi indreptatita sa rezilieze toate relatiile de afaceri ori doar parti individuale ale acestora oricand si cu efect imediat. Rezilierea opereaza de plin drept, fara punere in intarziere, fara interventia instantei judecatoresti sau trimiterea vreunei notificari prealabile. Banca va informa Clientul despre reziliere in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la incetare.

(2) Motivele ce confera Bancii dreptul sa rezilieze relatiile de afaceri sau parti individuale ale acestora sunt, in special, insa fara a se limita la:
……
- Clientul expune Banca la risc reputational;’

N-am redat decat acest motiv, care ne pune pumnul in gura, ne ingradeste dreptul la un punct de vedere, dreptul la opinie, la exprimare. De luna aceasta clientii banci, din punctul lor de vedere, mai au decat dreptul sa taca si sa platesca. Nu va mai puteti plange despre abuzurile la care sunteti supusi, nici pe bloguri, nici pe forumuri, nici la prieteni, niciunde. In cazul in care va considerati un client nedepersonalizat inca de banca, si aveti tupeul sa reactionati la practicile incorecte ale bancii, aceasta va rejecteaza, va reziliaza contractul de credit si va solicita banii datorati in avans, pentru ca prin actiunile voastre le clatinati statuia din fata bancii pe care scrie RISC REPUTAŢIONAL.

Conform unor documente ale bancii Volksbank, ea defineste riscul reputational astfel:

„Riscul reputaţional este riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de încredere a publicului în integritatea Băncii. Gestiunea riscului reputaţional are în vedere asigurarea permanentă a unei imagini pozitive, conforme cu realitatea, în piaţă, în faţa clienţilor, a celorlalte bănci şi instituţii financiare din sistem, a acţionarilor, a instituţiilor statului, de supraveghere, control, a imaginii publice.”

De remarcat este si modul de actiune, de punere in aplicare a acestei rezilieri in conformitate cu Art. 53 lit 1). Nu stiu daca mai surprinde pe cineva aceste actiuni ale bancii Volksbank, insa un lucru este clar: drepturile clientilor sunt zero iar banca „isi rezerva” orice drept.

sâmbătă, 24 octombrie 2009

Remember. De la acest moment clientii au constientizat ca au si drepturi

Luna aceasta se implinesc 2 ani ( 17 octombrie 2007) de la sentinta prin care un client persoana fizica, primul, a obtinut o hotarare judecatoreasca definitiva prin care ii sunt recunoscute drepturile de parte intr-un contract, drepturi neglijate de banci atunci dar si acum. Acel moment constituie o referinta in relatia dintre clienti si banci, dar si un moment in care clientii persoane fizice au constientizat ca au si drepturi nu numai obligatii si in acelasi timp bancile au obligatia de a respecta legislatia si contractele. Prin aceasta sentinta a inceput daramarea mitului ca banca are intodeauna dreptate si ca nu te poti opune actiunilor impuse de ea.

Valeriu Nicolae, profesor de istorie, a actionat in judecata Banca Romaneasca la care avea un credit pe motiv dobanda a fost marita discretinar, invocandu-se conditiile pietei.

Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune. Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari. Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare Persoana fizica sau juridica care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca parte in procesul penal.Este hotararea pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei, ci se pronunta asupra diverselor cereri, probleme sau exceptii ori masuri procesuale care se ivesc in timpul judecatii.Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor, Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare Persoana fizica sau juridica care imprumuta o suma de bani sau bunuri unei alte persoane Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Este partea in procesul penal care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala. Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Stipulatie inclusa de parti, in virtutea principiului libertatii conventiilor, in continutul contractului lor. Stipulatie inclusa de parti, in virtutea principiului libertatii conventiilor, in continutul contractului lor. 1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exactaConform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale. Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale. Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri. Banca Centrala Europeana (BCE)a fost inaugurata pe 30 iunie 1998. De la 1 ianuarie 1999 a preluat responsabilitatea implementarii politicii monetare europene, asa cum este definita de Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC). Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Banca Centrala Europeana (BCE)a fost inaugurata pe 30 iunie 1998. De la 1 ianuarie 1999 a preluat responsabilitatea implementarii politicii monetare europene, asa cum este definita de Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC). Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .Denumire data monedei unice europene. Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada. Executarea de catre o persoana a unei obligatii la care nu era tinuta si pe care a facut-o fara intentia de a plati datoria altuia. Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri. Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor, Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri. Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare Parte a contractului de credit care cuprinde esalonarea in timp a rambursarii creditului de catre beneficiar. Denumire data monedei unice europene. Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada. Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala. Procesele-verbale incheiate de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata sunt mijloace de proba (ex. procesul verbal de cercetare la fata locului, procesul-verbal de perchezitie domiciliara etc.)Este partea in procesul penal care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala. Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala. Procesele-verbale incheiate de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata sunt mijloace de proba (ex. procesul verbal de cercetare la fata locului, procesul-verbal de perchezitie domiciliara etc.)Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor), Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,Exceptie de la dispozitiile unui act normativ, Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri. Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri. Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Constitutia stipuleaza ca Parlamentul poate adopta urmatoarele categorii de legi: Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri. Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada. Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare Denumire data monedei unice europene. Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului si care cuprinde:Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.Stipulatie inclusa de parti, in virtutea principiului libertatii conventiilor, in continutul contractului lor. Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Clauza de suspendare a fost introdusa in Tratatul asupra Uniunii Europene (Articolul 7) prin Tratatul de la Amsterdam. Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor, Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada. Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica, Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit, Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada. Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare Situatie a unei piete pe care nu exista decat un singur vanzator (monopolist) care, data fiind absenta concurentei, detine o putere de piata extrem de puternica, echivalenta cu existenta unei pozitii dominante. Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme. Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor, Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor, Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept (Accrued interest) In cazul unei tranzactii cu obligatiuni este dobanda care se acumuleaza de la data ultimei plati a dobanzii efectuate de catre emitent detinatorului obligatiunilor si pana la data decontarii. Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate. Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada. Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada. Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada. Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept 1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen. Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor, Este partea in procesul penal care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala. Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege. Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor, 1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului. Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare Este partea in procesul penal care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala. Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada. Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada. Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada. Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor, Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare O firma ocupa o pozitie dominanta atunci cand este in masura sa actioneze independent de concurentii, clientii, furnizorii sai si, in final, de consumatorul final. Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor, Denumire data monedei unice europene. Denumire data monedei unice europene. Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale. Reprezinta a doua etapa a fazei procesuale a judecatii dupa judecarea in prima instanta si inaintea judecarii in recurs, Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.Este partea in procesul penal care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala. Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor, Denumire data monedei unice europene. Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada. Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada. Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada. Parte a contractului de credit care cuprinde esalonarea in timp a rambursarii creditului de catre beneficiar. Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit, Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor, Denumire data monedei unice europene. Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri. Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor, Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi Contract incheiat intre o banca si un client al sau beneficiar al unui credit, prin care banca, in calitate de imprumutator, se obliga sa puna la dispozitia imprumutatului o anumita suma de bani, la termenul stabilit, contra unei dobanzi. Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor, Aplicarea normelor juridice la fapte ori situatii concrete.Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale. Instructiune generala data de un organ superior organelor in subordine, cu scopul de a indruma, a orienta sau a determina activitatea, atitudinea, conduita acestora. Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor, Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri. Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Banca Centrala Europeana (BCE)a fost inaugurata pe 30 iunie 1998. De la 1 ianuarie 1999 a preluat responsabilitatea implementarii politicii monetare europene, asa cum este definita de Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC). (Protective convenants) Clauze in contractul obligatiunii care impun emitentului anumite obligatii cu scopul de a proteja detinatorii de obligatiuni. Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Banca Centrala Europeana (BCE)a fost inaugurata pe 30 iunie 1998. De la 1 ianuarie 1999 a preluat responsabilitatea implementarii politicii monetare europene, asa cum este definita de Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC). Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie. Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept 1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen. Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada. Intreprindere care cumpara sau sconteaza facturile de la un fabricant sau de la un vanzator si urmareste incasarea pretului de la clienti. Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate. Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Instructiune generala data de un organ superior organelor in subordine, cu scopul de a indruma, a orienta sau a determina activitatea, atitudinea, conduita acestora. Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor, Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor), Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,Exceptie de la dispozitiile unui act normativ, Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri. Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen. Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri. Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor, Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic. Instructiune generala data de un organ superior organelor in subordine, cu scopul de a indruma, a orienta sau a determina activitatea, atitudinea, conduita acestora. Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor, Instructiune generala data de un organ superior organelor in subordine, cu scopul de a indruma, a orienta sau a determina activitatea, atitudinea, conduita acestora. Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor, Instructiune generala data de un organ superior organelor in subordine, cu scopul de a indruma, a orienta sau a determina activitatea, atitudinea, conduita acestora. Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor, Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului. Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada. Contract incheiat intre o banca si un client al sau beneficiar al unui credit, prin care banca, in calitate de imprumutator, se obliga sa puna la dispozitia imprumutatului o anumita suma de bani, la termenul stabilit, contra unei dobanzi. Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor, Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri. Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri. Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale. Persoana fizica sau juridica care imprumuta o suma de bani sau bunuri unei alte persoane Denumire data monedei unice europene. Denumire data monedei unice europene. Denumire data monedei unice europene. (Floor brokerage) Comision platit unui specialist sau unui broker de doi dolari pentru executarea unei tranzactii ca agent. Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.Este partea in procesul penal care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala. Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale. Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.Mod de sesizare a organelor de urmarire penala, prevazut in sectiunea I, cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala.Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor, Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor, Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor, Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare Persoana fizica sau juridica care se imprumuta de la o alta persoana fizica sau juridica numita imprumutator. Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare Denumire data monedei unice europene. Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale. Este partea in procesul penal care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala. Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,Punerea la dispozitie publicului, in general, sau unor categorii de public, prin orice mijloc de comunicatie electronica, de semne, semnale, texte, sunete, informatii sau mesaje de orice natura, care nu au caracterul unei corespondente private;

marți, 20 octombrie 2009

VOLKSBANK pierde proces dupa proces

Dupa articolul 'Volksbank - abuz dupa abuz' urmeaza inevitabil si 'Volksbank pierde proces dupa proces'.
Mai jos gasiti o hatarare judecatoreasca definitiva prin care banca este obligata sa anuleze clauzale abuzive din contract, clauze prin care banca a marit dobanda fixa si a prelungit CRMO. Este doar inceputul, si incercarile nesimtite ale bancii de a mai propune alte acte aditionale sunt o masura a disperarii, asa ca daca doriti a va nenorocii pe viata puteti sa le semnati. Daca vreti altceva de la urmatorii 25-27 de ani actionatii in judecata, ca se poate.

luni, 12 octombrie 2009

Volksbank – abuzuri dupa abuzuri


Dupa o lupta aproape castigata de clienti cu Volksbank referitoare la CMRO, despre care am scris aici
dupa un scenariu asemanator banca incearca sa mai ciupeasca cate ceva inainte de a fi obligata de instante sa revina la dobanda fixa conform contractului, si sa anuleze o clauza deja declarata abuziva de ANPC.


Atasat gasiti inca o dovada prin care Volksbank intentioneaza sa insele clientii, sa-i momeasca cu o reducere temporara de dobanda insa in concret nu vor decat o semnatura prin care clientii sa recunoasca caracterul variabil al dobanzii si astfel sa-i jegmaneasca inca 25-28 de ani.

In scurt timp o sa postez si adresa cu "bune intentii" trimisa de banca
Mesaj pentru conducerea bancii Volksbank: ACESTE CREDITE AU DOBANDA FIXA. PUNCT.

Este necesara infiintarea unei Asociatii a Clientilor Bancilor cu scopul de ai educa, informa si proteja?

Curs Valutar BNR

Clientii Bancilor