miercuri, 1 septembrie 2010

Pireus - Act Aditional pt OUG 50

ACTUL ADITIONAL NR. /
LA CONTRACTUL DE CREDIT Nr. /

Prezentul Act aDitional (denumit in cele ce urmeaza CONTRACT), a fost incheiat intre:

Piraeus Bank Romania S.A.., cu sediul social in în Bucureşti, Sos.Nicolae Titulescu, nr. 29-31, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/1441/1995, înscrisă în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-026/ 18.02.99, având C.U.I. 7025592, capital social 950.849.720 RON, inscrisa sub nr 978 in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal , prin Sucursala ., cu sediul in , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ., Cod Unic de Inregistrare ,prin reprezentanţii săi legali: si , denumita in continuare BANCA, pe de o parte, si

, domiciliat in , avand adresa curenta in , identificat cu seria nr. , eliberat de , la data de , avand CNP ,

in calitate de IMPRUMUTAT, si

in calitate de CO-PLATITOR,

in calitate de GARANT,

in calitate de GARANT IPOTECARPrezentul credit a fost intermediat de catre (numele societatii de intermediere, avand sediul social/ punctul de lucru in .Ca urmare a prevederilor O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, partile au convenit modificarea si completarea prevederilor contractului de credit nr. / , incepand cu data de 19.09.2010, dupa cum urmeaza:I. Se modifica prevederile cu referire la rata dobanzii/ dobanda aferenta creditului, dupa cum urmeaza:

I.1 Rata dobanzii la CREDITUL acordat este stabilita ca un procent anual si este stabilita in functie de indicele de referinta, respectiv , la care se adauga marja fixa a Bancii, pe toata durata derularii Contractului de Credit, marja valabila la data intrarii in vigoare a OUG nr. 50/2010, respectiv data de 21.06.2010.

Rata dobanzii se revizuieste, in sens pozitiv sau negativ, la fiecare luni in functie de noua valoare a indicelui de referinta si marja fixa a bancii, cu pastrarea datei de revizuire actuale a ratei dobanzii. Noul procent al ratei dobanzii se aplica asupra soldului existent al CREDITULUI la data modificarii acesteia.

Variatia ratei dobanzii se calculeaza dupa urmatoarea formula: Rata dobanzii = Indice de referinta + Marja fixa a Bancii.

Banca, poate modifica valoarea marjei fixe in valoare de , din componenta ratei dobanzii doar ca urmare a modificarilor legislative care impun in mod expres acest lucru.

I.2. Dobanda este calculata asupra unui an de 360 de zile cu luni calendaristice de 30 de zile.

Dobanda lunara aferenta creditului, conform Graficului de Rambursare se calculeaza dupa urmatoarea formula:

Dobanda lunara = Soldul creditului din luna precedenta x Rata dobanzii x 30/360.

I.3. Avand in vedere faptul ca rata dobanzii poate varia in functie de indicele de referinta, informatie publica, noi, partile contractante suntem de acord, ca informatiile cu privire la noua valoare a indicelui de referinta, sa fie puse la dispozitie pe website-ul bancii www.piraeusbank.ro si la sediul oricarei unitatii teritoriale a Bancii. La fiecare luni, Graficul de rambursare se va modifica, in functie de noua valoare a indicelui de referinta, acesta fiind acceptat de catre Imprumutat/Coplatitor/Garant/Garant Ipotecar,, fara vreo alta formalitate.

De, asemenea, noi partile contractante agream ca informatiile privind noua valoare a ratei dobanzii ca urmare a revizuirii valorii indicelui de referinta, impreuna cu noul Grafic de Rambursare sa ne fie puse la dispozitie la sediul oricarei unitati teritoriale a Bancii.

I.4. Imprumutatul/ Co –Platitorul/Garantul va plati BANCII dobanda penalizatoare de % anual, peste dobanda curenta, pentru platile restante. Dobanda penalizatoare se aplica doar pentru CREDITUL RESTANT si se calculeaza zilnic, începând cu data scadenţei si pana la data platii integrale a acestor sume de catre IMPRUMUTAT/ CO – PLATITOR/GARANT si se vor adauga la suma ratelor lunare, cuantumul dobanzilor penalizatoare putand depasi sumele asupra carora sunt calculate.

In situatia in care IMPRUMUTATUL sau sotul/sotia acestuia se afla in una dintre urmatoarele situatii: somaj, sufera o reducere drastica a salariului de cel putin 15% din valoarea acestuia, concediu de boala prelungit, divort, deces, si din una din aceste cauze inregistreaza restante, i se va percepe dobanda penalizatoare de 2% peste dobanda curenta, pentru platile restante, respectiv CREDITUL RESTANT. Reducerea dobanzii penalizatoare se va realiza de la momentul prezentarii de catre IMPRUMUTAT sau sotul/sotia acestuia a documentelor care demonstreaza ca acesta/aceasta se afla intr-una dintre situatiile descrise mai sus si pana la momentul in care creditul nu mai inregistreaza restante sau la implinirea termenului de 6 luni de la anuntarea Bancii cu privire la producerea evenimentului. In cazul in care situatia speciala persista, si la epuizarea termenului de 6 luni, Imprumutatul se obliga sa prezinte Bancii, cu cel putin 30 zile calendaristice prealabile expirarii termenului de 6 luni mentionat anterior, documente justificative cu privire la situatia speciala, conform legii, astfel incat sa se poata mentine dobanda penalizatoare redusa.

De asemenea, se vor achita orice alte costuri aferente executarii silite, daca Banca va initia o astfel de masura, cat si orice alte costuri aferente, inclusiv recuperarii creantei Bancii.

I.5. Informatiile cu privire la suma, numarul si frecventa platilor, conform ratelor lunare de plata se regasesc in Graficul de Rambursare, parte integranta a prezentului Contract. Valoarea totala a creditului, platibila de catre Imprumutat este mentionata in Graficul de Rambursare, la care se pot adauga orice alte costuri care in prezent nu pot fi determinate de catre Banca ( costuri aferente recuperarii creantei etc).

I.6. Fiecare plata facuta de catre IMPRUMUTAT in contul datoriilor sale rezultate din prezentul CONTRACT, va fi efectuata in contul sau curent deschis la BANCA, iar aceasta pe seama sumelor platite de IMPRUMUTAT va stinge datoriile acestuia in urmatoarea ordine:

§ cheltuieli cu reinscrierea ipotecii, cu reinscrierea garantiilor reale mobiliare, cheltuieli de judecata, executare si asigurare;

§ comisioane si alte cheltuieli aferente CREDITULUI, inclusiv primele de asigurare;

§ penalitati;

§ dobanda restanta;

§ credit restant;

§ dobanda curenta;

§ credit curent.II. Comisioane aferente creditului acordat pe parcursul derularii contractului de credit.

II.1 Pentru CREDITUL care a fost acordat, in situatia in care Imprumutatul solicita prestarea urmatoarelor servicii:

- schimbarea garantiei aferente creditului,

- conversia monedei creditului,

- modificarea calitatii partilor contractante;

- modificarea partilor contractante;

- reducerea duratei creditului,

va trebui sa plateasca un comision unic pentru servicii prestate la cererea Imprumutatului, in valoare de 30 EUR sau echivalent in RON, perceput la momentul incheierii actului aditional cu privire la serviciul solicitat.

II.2. In situatia nerespectarii promotiei oferite, respectiv pastrarea clauzelor contractuale initiale pe o perioada de 5 ani de la data semnarii Contractului de credit, Imprumutatul va plati Bancii penalitati in cuantum egal cu valoarea dobanzii calculata pentru primele 6 luni de la acordarea creditului, tinand cont de formula contractuala de calcul a dobanzii, respectiv in functie de indicele de referinta si de marja Bancii.

II.3. In situatia in care exista cont curent deschis ca urmare a contractarii creditului si Imprumutatul utilizeaza acest cont curent doar pentru operatiunile de plata aferente creditului, acestuia i se va percepe lunar pe toata durata existentei contractului de credit un comision de administrare cont curent, in valoare de RON, echivalent in moneda contului, la cursul Bancii de la momentul perceperii acestuia.

II.4 Imprumutatul/Coplatitorul / Garantul/Garantul Ipotecar declara ca sunt de acord in mod expres cu aceste costuri.III. Dispozitii privind contul curent

III.1 Pentru inregistrarea operatiunilor de acordare (tragere) a creditului si plata a ratelor si comisioanelor aferente creditului, este necesara deschiderea unui cont curent in moneda creditului, in situatia in care Imprumutatul nu are deja un cont curent deschis in moneda creditului solicitat.

Comisionul de administrare cont curent se percepe lunar si reflecta costurile operationale ale Bancii, in relatia cu clientii sai. Valoarea acestuia se regaseste la punctul II.2.

Avand in vedere ca acest cont curent se utilizeaza pentru rambursarea ratelor si comisioanelor aferente creditului, este obligatoriu ca acesta sa ramana deschis pe toata perioada existentei creditului.

III.2 Valoarea comisionul de administrare cont curent se poate modifica in conformitate cu prevederile OUG 113/2009 privind serviciile de plata, cu cel puţin două luni înainte de data propusă pentru aplicarea acestuia prin informarea Imprumutatului / Co-platitorului pe suport durabil sau la sediul oricarei unitati teritoriale a Bancii.

In situatia in care Imprumutatul nu va notifica Banca privitor la neacceptarea noii valori a comisionului de administrare cont curent, in cadrul termenului de 2 luni, aceasta reprezinta acceptare tacita a noului cost de catre Imprumutat, in sensul art. 99, pct. 6, lit. a) din OUG nr. 113/2009.

III.3 La încetarea contractului de credit, se va inchide si contul curent. Orice eventuale sume disponibile existente in cont vor putea fi retrase de la ghiseele unitatii teritoriale a bancii unde ati semnat contractul de credit.

III.4. Urmatoarele situatii se considera exceptie de la inchiderea contului curent:

- contul curent a fost deschis anterior contractării creditului, în vederea derulării altor operaţiuni;

- la data încetării contractului de credit, contul curent este utilizat pentru alte servicii contractate de către consumator sau inregistreaza datorii restante catre banca;

- conturile sunt poprite sau indisponibilizate, conform prevederilor legale, pentru îndeplinirea de către consumator a unor obligaţii asumate faţă de creditorul însuşi sau faţă de terţi.IV. Dreptul de retragere

IV.1 In conformitate cu prevederile OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, Imprumutatul are la dispozitie un termen de 14 zile calendaristice de la momentul semnarii contractului de credit, in care se poate retrage din contract, fara a invoca motive.

IV.2 In situatia in care Imprumutatul doreste sa-si exercite dreptul de retragere, acesta are urmatoarele obligatii :

- sa notifice Piraeus Bank Romania SA, pe hartie sau pe alt suport durabil aflat la indemana Bancii si accesibil acesteia, printr-un mijloc admis legal, care sa ateste transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia, astfel incat exercitarea dreptului de retragere sa fie executata anterior expirarii termenului de retragere,

- sa expedieze notificarea inainte de expirarea termenului de 14 zile calendaristice de la momentul semnarii contractului de credit,

- sa plateasca Piraeus Bank Romania SA, in termen de maxim 30 zile calendaristice de la data expedierii notificarii catre aceasta, creditul acordat (partea din credit acordat si dobanda aferenta de la data la care creditul a fost acordat pana la data la care creditul sau partea acordata din credit a fost rambursata).

IV.3 Exercitarea dreptului de retragere isi produce efectul de la data expedierii notificarii de catre Imprumutat.V. Diverse

V.1. IMPRUMUTATUL are dreptul, sa solicite in scris, in orice moment rambursarea anticipata totala sau partiala a creditului, fara a trebui sa plateasca Bancii nicio compensatie pentru realizarea acestei operatiuni. În situaţia rambursării în avans, Împrumutatul beneficiază de o reducere a costului total al creditului prin recalcularea dobânzii asupra noului sold al creditului de la data rambursării în avans şi până la ultima dată de scadenţă menţionată în noul Grafic de rambursare.

V.2. In orice moment, pe intreaga durata a prezentului Contract, Imprumutatul/ Co-platitorul/ Garantul/ Garantul Ipotecar poate solicita in scris Bancii emiterea unui nou Grafic de Rambursare, care va fi oferit in mod gratuit de catre BANCA si pus la dispozitia acestuia, pe hartie, sens in care Imprumutatul/ Co-platitorul/ Garantul/ Garantul Ipotecar agreaza primirea Graficului de Rambursare pe hartie, la sediul unitatii teritoriale la care a fost depusa solicitarea.

V.3. IMPUMUTATUL declara ca a luat la cunostinta de faptul ca in cazul in care vor exista intarzieri in achitarea ratelor scadente si/sau a costurilor creditului, acesta, dupa caz, va putea fi raportat de catre BANCA la Biroul de Credit, Centrala Riscurilor Bancare si/sau la alte structuri asemanatoare existente.

V.4. Pe perioada derularii contractului de credit va fi necesara plata unor cheltuieli cu asigurarile de viata si de imobil, cu evaluarea imobilelor aduse in garantie, cu inregistrarea, modificarea, radierea etc la Arhiva de Garantii Reale Mobiliare a garantiilor, cu taxele notariale aferente incheierii sau modificarii contractelor de garantie, cu indeplinirea formalitatilor de publicitate imobiliara (inscriere, radiere, modificare etc), costuri care nu pot fi determinate in prezent de catre Banca, intrucat aceste costuri nu sunt cunoscute si stabilite de aceasta, ci de terte persoane cu atributiile specificate.

V.5. Pentru orice sesizari sau eventuale nelamuriri asupra drepturilor si obligatiilor rezultate conform Contractului de Credit incheiat si agreat cu Banca, Imprumutatul/ Co-platitorul/ Garantul/ Garantul Ipotecar se poate adresa Bancii, prin oricare din canalele de mai jos, dar fara a se limita la acestea:

- adresa scrisa depusa sau trimisa printr-un mijloc admis legal care asigura transmiterea adresei si confirmarea primirii acesteia, la Unitatitle Teritoriale ale Bancii sau la sediul central al acesteia;

- prin e-mail, pe adresa: office@piraeusbank.ro;

- prin intermediul website-ului bancii: www.piraeusbank.ro,

- telefonic, la urmatoarele numere de telefon: 021/303.69.69 si la 0800.801.802;

- pe fax, la urmatorul numar : 021/303.69.68.

V.6. Conform prevederilor OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor este B-dul. Aviatorilor nr. 72, sector 1, Bucuresti, pagina de website este www.anpc.ro, iar, adresa de e-mail este office@anpc.ro.

V.7. Imprumutatul are dreptul sa solicite in scris, in orice moment incetarea contractului de credit, sub conditia rambursarii integrale a sumelor datorate in baza prezentului Contract.VI. Imprumutatul /Garantul/Coplatitorul/Garantul Ipotecar declara urmatoarele:

(i) clauzele prezentului act aditional la Contractul de Credit, sunt conforme intereselor mele/noastre financiare si/sau comerciale;

(ii) mi-au/ne-au fost aduse la cunostinta si, implicit, mi-au/ne-au fost remise, in termenul legal, documentele continand informatiile mentionate de prevederile legale in vigoare, referitoare la creditul contractat, avand la dispozitie un interval de timp suficient pentru analizarea, negocierea si acceptarea integrala a acestora;

(iii) avem reprezentarea clara a drepturilor si obligatiilor care ne revin si acceptam integral si expres continutul prezentului act aditional la Contractul de Credit.

VII. Toate celelalte prevederi raman neschimbate.

La data intrarii in vigoare a prezentului Act Aditional, respectiv 19.09.2010, clauzele corespunzatoare din Contractul de Credit nr. din data de isi inceteaza automat aplicabilitatea si vor fi inlocuite automat de prevederile continute de prezentul Act Aditional, care face parte integranta din Contractul de Credit nr . , din data de .

Prezentul Act Aditional a fost semnat la data de , la sediul Bancii, in 2 (doua) exemplare pentru BANCA si câte unul pentru fiecare parte a prezentului act aditional.


Pentru

BANCA IMPRUMUTAT

Director

Ofiter de credit
CO-PLATITOR


GARANT

GARANT IPOTECAR

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Este necesara infiintarea unei Asociatii a Clientilor Bancilor cu scopul de ai educa, informa si proteja?

Clientii Bancilor